413 - Webinar: Waterstof

Datum: 2020-06-17 16:00:00

Omschrijving:

Het volgende TEG Webinar vindt plaats op woensdag 17 juni van 16:00 – 17:00 uur.

Spreker zal zijn TEG lid Arie Willem Rozendaal, Business Associate bij Catena Investments, dat zich bezig houdt met het investeren in en financieren van projecten op gebied van energietransitie, waaronder zon, wind, warmte en waterstof. Arie Willem neemt ons in ca. 45 minuten mee langs de volgende onderwerpen:

  1. (zeer) korte intro waterstof (kenmerken, productietechnieken, kleuren)

  2. De waterstofketen(s)

  3. Stand van zaken, ambities (Klimaatakkoord, recente brief EZK aan 2e Kamer) en overheidsinmenging in de 5 sectoren (Industrie, Gebouwde Omgeving, Elektriciteit, Mobiliteit en Agro)

  4. Een kort- en een vergezicht

 

LET OP:
aanmelden kan door de link naar sectie LEDEN TEG Webinars te volgen
klik NIET op de gebruikelijke aanmeldingsprocedure, daarop volgt een foutmelding.

(omdat we geen kosten in rekening brengen snapt de Mollie betalingsdienst dit niet)
(ook het overzicht van "leden die gaan" functioneert dus niet)

Volg deze LINK naar het TEG Webinar

 

Korte samenvatting van de nogal lijvige, maar goed overzicht gevende brief van minister Wiebes aan de 2e Kamer over de kabinetsvisie “Waterstof”:

Waterstof is volgens de minister essentieel voor een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar, veilig, en ruimtelijk inpasbaar is en hij wijst op de unieke uitgangspositie van Nederland en de stevige ambitie voor waterstof in het Klimaatakkoord. Hij wijst bij de uitgangspunten op de systeemrol van waterstof naast hernieuwbare elektriciteit en warmte (om technische, kosten, opslag en duurzaamheidsoverwegingen), de noodzakelijke internationale aanpak (Europees en mondiaal), de kansen die waterstof biedt (vestiging, werkgelegenheid, hub-functie) en de unieke uitgangspositie van Nederland met meer dan 100 jaar ervaring en centrale locatie.

Er wordt gewerkt aan een beleidsagenda met een toekomstbeeld van de duurzame waterstofketen en de eerste te zetten stappen. Het toekomstbeeld: een wereldwijd verhandelde commodity, grootschalige export en import (ook van groene energie b.v. uit Zuid-Europa), grootschalige en kleinschalige elektrolysers (voor groene waterstof), maar ook productie-installaties met carbon capture storage (CCS) (voor blauwe waterstof). En een hub-functie in Nederland vanwege haar ligging en de aanwezige infrastructuur (productie, transport en opslag).

De minister ziet (zeker in de start- en ontwikkelfase) een belangrijke publieke (regie) rol. Voor wat betreft wet- en regelgeving wijst hij op de kenmerken van een natuurlijk monopolie (zoals bij gas en elektriciteit), de inzet van het bestaande gasnet, marktordening, publieke en private netten, garanties van oorsprong en certificering.

De focus ligt op kostenreductie en opschaling groene stroom (3-4 GW in 2030) door een nieuwe faciliteit (gefinancierd uit klimaatenveloppemiddelen) voor de fase na onderzoek & demonstratie en voor exploitatie. Ook zal de SDE voor exploitatie van blauwe en groene waterstof installaties worden opengesteld. Daarnaast wil hij opschaling stimuleren door de koppeling van de productie van waterstof (aan land en op zee) met energie uit wind op zee, en door onderzoek naar bijmenging met gas.

Voor wat betreft de sectoren ziet de minister op korte termijn de grootste kansen bij de (chemische) industrie en noemt hier de clusters Rotterdam, Amsterdam, Zeeland en Noord-Nederland. Daarna volgt de sector (zwaar) transport, waar de grootste uitdaging bij de luchtvaart ligt met op de korte termijn een Europese bijmengverplichting. In de gebouwde omgeving verwacht de minister pas na 2030 flinke stappen rond waterstof (voorlopig nog te laag volume en te hoge prijs), maar neemt het wel mee in de Leidraad voor gemeenten voor verduurzaming en aardgasvrij maken wijken. In de elektriciteitssector en landbouw liggen er ook wel kansen (omschakeling gascentrales c.q. opwek met zonneparken), maar zullen de toepassingen voor alsnog nog kleinschalig zijn.

Voor wat betreft ondersteunend en flankerend beleid ligt hier de focus bij samenwerking (mondiaal, Europees, nationaal, regionaal) op vele gebieden (toegepast & fundamenteel onderzoek, pilots, productie etc.).

Het ligt in de bedoeling dat de basisvoorwaarden voor groei (wet- en regelgeving, inzet bestaande gasnet, ordening keten opzetten financiële faciliteiten) in de periode tot 2025 worden gelegd. In samenwerking met alle stakeholders zal de komende anderhalf jaar gekomen worden tot het nationaal waterstofprogramma met een adaptief karakter en een fasering tot 2030.

 

Prijs: € 0

Locatie: Internet (Google Maps link)